ONLINE programy

JOSEF - syn Izraele

od 11. do 19. března 2021

Ke stažení: Litanie na každý denIkona Sv. Josefa

1. den 

Abrahámova víra a poslušnost. V životě Josefa, muže spravedlivého, je víra a poslušnost, které tak silně vnímáme u Abraháma, jakousi duchovní páteří, která ho nese po celý jeho život.

Přednášku na dané téma si stáhněte ZDE. (Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit odkaz jako“.)

2. den

Píseň Gam ki elech. I v temnotě a úzkostech se Josef zajisté modlil tento žalm a zakoušel, že Hospodin je jeho pastýřem. On sám se stával pastýřem Ježíše a Marie, kteří byli svěřeni do jeho péče.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Ž 23,4

Píseň se otevře v novém okně po kliknutí ZDE. Partituru ke stažení najdete ZDE.  

3. den

Izákova odevzdanost a sebedarování. Izák je předobrazem beránka a připomíná i Josefovu oběť a vydanost. Josef položil „na dříví“ své lidské plány a představy, sílu svého mužství, svou nezávislost a stal se celopalem pro Hospodina. Nebyla to oběť útrpná, ale vědomá a plodná.

Přednášku na dané téma si stáhněte ZDE. (Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit odkaz jako“.)

4. den

Píseň Esa ejnaj. Bůh v pravý čas posílá svého anděla, posílá pomoc. Tuto zkušenost měl Josef mnohokrát. V evangeliích vidíme, že Hospodin v jeho životě zasáhl v situacích, které neměly lidské řešení.

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Ž 121, 1-2

Píseň se otevře v novém okně po kliknutí ZDE. Partituru ke stažení najdete ZDE. 

5. den

Jákob - muž vášnivého zápasu. Praotec Jákob, který dostal od Hospodina jméno Izrael, je otcem dvanácti synů, z nichž pochází dvanáct izraelských kmenů. Jákob zápasil s Bohem a odchází s požehnáním. Zažil také ztráty milovaných bytostí. Nejdříve umírá Ráchel a pak má za to, že umřel i milovaný syn Josef. Josef Nazaretský též prožil drama vnitřního zápasu a temnotu, v níž měl za to, že Marii navždy ztratí. Bůh mu však vrátil tu, kterou nade vše miloval, ale zároveň ji Josef nikdy nevlastnil. Miluje čistou zcela nezištnou láskou. V tom je také síla jeho otcovství.

Přednášku na dané téma si stáhněte ZDE. (Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit odkaz jako“.)

6. den

Píseň Bejt Jakov. Hebrejský výraz „lechu ve nelcha“ doslova znamená „jdouce pojďme“. Když kráčíme fyzicky, ať kráčíme i vnitřně. Když Josef vnitřně poznal, co je správné udělat, hned to udělal a vložil do toho celé své bytí. Jdouce šel.

Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle! Iz 2,5

Píseň se otevře v novém okně po kliknutí ZDE. Partituru ke stažení najdete ZDE. 

7. den

Josef Egyptský – příběh záchrany. Oba Josefové jsou ryzí a během svých životních příběhů zachovávají svou integritu. Mají čisté srdce a jsou k dispozici pro Boží dílo záchrany. Josef Egyptský zachrání od hladu Egypt a svou velkou rodinu. Josef Nazaretský se stane Zachráncem světa, když bdí od prvních chvil nad Ježíšovým životem a svým jednáním zachrání jeho život.

Přednášku na dané téma si stáhněte ZDE. (Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit odkaz jako“.)

8. den

Píseň Od avinu chai. Věta „náš otec ještě žije“ zazní Josefovi, když se v Egyptě setkává se svými bratry. Do té doby nic nevěděl o své rodině. Musel přijmout novou identitu a žít v cizí zemi. Nevěděl, zda jeho milovaný otec ještě žije. Vědomí toho, že otec žije, ho muselo naplnit útěchou, radostí a vděčností. S tímto vědomím ožívá jeho identita syna, který má kořeny a ví kam patří... Josef Nazaretský také musel s rodinou utéci do Egypta a nevěděl, jak dlouho bude trvat tento exil. Ale i on zakusil, že nebeský Otec o něm (o nich) ví, že jeho příběh nebyl přetržen, ale je v něm tajuplná kontinuita. Hospodin vytěží dobro i ze situací, které vypadají velmi absurdně a beze smyslu. On žije a díky tomu žijeme i my!

Můj otec vskutku ještě žije. Lid Izraele ještě žije. srov. Gen 45,3

Píseň se otevře v novém okně po kliknutí ZDE. Partituru ke stažení najdete ZDE. 

9. den

Umění slavit se sv. Josefem – synem Izraele, Ježíšovým a naším otcem.

Návod na prožití páteční slavnostní večeře (na slavnost sv. Josefa) v kruhu své rodiny, inspirované židovským slavením Šabatu si stáhněte ZDE. (Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit odkaz jako“.)

Pro hlubší pochopení významu Šabatu vás zveme ke shlédnutí přednášky Pavla Hoška z letošního festivalu Chaverut: ZDE (přednáška začíná cca v 8 minutě po začátku videa)

Studna

Studna

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.
Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.