Zasvěcení bratři

Zasvěcení bratři

Po nutném čase poznávání života v Komunitě Blahoslavenství, může mladý muž objevit povolání k zasvěcenému životu.  Po Stanovami určeném čase formace v postulátu a noviciátu může složit první sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, kterými je také začleněn do Komunity Blahoslavenství. 

1252

Zasvěcení bratři v Komunitě Blahoslavenství mají společné povolání následovat Krista tím, že skládají sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Tak těsněji přijmou za svůj způsob života, jímž žil v tomto světě Ježíš. Zřeknutími se, která s sebou sliby nesou, na sebe podle Kristova vzoru vezmou svůj kříž, aby ještě více tíhli k plnosti Boží lásky a lásky k bližnímu. 

ČISTOTA Předmětem slibu čistoty je dokonalá zdrženlivost žitá v celibátu pro nebeské království, dobrovolně přijatá jako naprosté darování srdce a těla Bohu. Tento slib je znamením budoucího života a zdrojem větší plodnosti srdce, jež se nedělí. Zasvěcení bratři komunity se zavazují k zvláštní důvěrnosti s Ježíšem v modlitbě, ke střežení svého srdce od každého hnutí, jež by protiřečilo lásce k Bohu, k věrné bdělosti nad smysly a pohledem, aby nic nemohlo narušit společenství lásky s Kristem ani disponibilitu srdce vůči bližnímu, aby byl každý milován láskou samotného Ježíše. 

CHUDOBA Předmětem slibu chudoby je následovat Krista, který ač bohatý, stal se pro nás chudým. Kromě života fakticky i v duchu chudého, pracovitého a střídmého, vzdáleného hromadění pozemských statků, zavazuje též k tomu, aby společné statky používali bez lnutí a bez sobectví. 

POSLUŠNOST Předmětem slibu poslušnosti je darovat Bohu vlastní vůli. Tento slib, přijatý v duchu víry, lásky a v následování Krista, který se stal poslušným až k smrti, zavazuje k podřízenosti vůli legitimních představených a Stanovám Komunity.

Někteří zasvěcení bratři přijímají také povolání ke kněžství.

Komunitní kněží mají na prvním místě žít své kontemplativní povolání, aby skutečně poznávali toho, kterého mají ohlašovat. Podle vzoru svatého faráře z Arsu, touží růst v lásce k Eucharistii, k Božímu Slovu a svátosti smíření, aby se jejich zápal přenesl na všechny bratry a sestry.

Komunitní bratři se snaží být muži pokoje a jednoty, přátelé chudých a maličkých. Jsou povoláni zjevovat Boží soucit a milosrdenství. Někteří vnímají povolání nasadit své síly pro novou evangelizaci v různých formách.

Zasvěcení bratři mají na úrovni domu lokálního představeného, na úrovni regionu regionálního představeného a pak generálního představeného větve zasvěcených bratrů.


Kontaktní formulář

Newsletter

Chcete mít aktuální informace o všem dění? Zadejte svůj email a my vás budeme o všem včas informovat.