Komunita
Blahoslavenství
v Dolanech

Nejbližší akce

29.06.2017 - 02.07.2017
Život - jak na to?
[ podrobnosti ][ přihláška ]

16.07.2017 - 23.07.2017
Dolancamp 2017
[ podrobnosti ][ přihláška ]

30.07.2017 - 05.08.2017
DC Olomouc 2017
[ podrobnosti ][ přihláška ]

15.08.2017 - 20.08.2017
Žena pod Božím pohledem
[ podrobnosti ][ přihláška ]

Novinky e-mailem

Pokud si přejete být informování o významných akcích, zadejte nám zde svůj e-mail, pošleme Vám informace (letáček, pozvánku atp.) až to bude aktuální.

Jméno a příjmení:

E-mail:

Zasílejte mi informace o:O Komunitě Blahoslavenství


Komunitu Blahoslavenství založil v roce 1973 Gerard Efraim Croissant, ženatý, stálý jáhen, spolu se svou manželkou Jo. Patří mezi tzv. nové komunity, které vznikaly po II. Vatikánském koncilu v katolické církvi. Jako první přijal komunitu do své diecéze kardinál Robert Coffy, arcibiskup v Albi (jižní Francie) a v roce 1979 schválil první stanovy. 

 

Boží lid
Komunita sdružuje lidi všech životních stavů: manželské páry s dětmi (na děti se nevztahují závazky jejich rodičů, když dospějí, sami si svobodně volí svou životní cestu),svobodné laiky, bratry a sestry žijící zasvěceným životem, kněze a stálé jáhny. Ti, kteří zaslechli Boží volání k životu v Komunitě a odpověděli na ně, se po čase nezbytné formace zavazují k životu v Komunitě podle svého životního stavu, v duchu schválených stanov.
Život Komunity je kontemplativně apoštolský. Základem našeho života je společné slavení liturgie a eucharistie a každodenní tichá eucharistická adorace a práce. Ze života modlitby se rodí náš apoštolát, který může být různý, podle potřeb místní církve (evangelizace, duchovní obnovy, péče o nemocné, postižené, publikační činnost atd.). Komunita žije z práce vlastních rukou, ze svých apoštolátů a služby druhým.  

Spiritualita

Základním prvkem naší spirituality je modlitební život v duchu karmelské tradice a snaha o neustálou modlitbu. Jako hlavní učitelku duchovního života jsme přijali sv. Terezii z Lisieux. Ve spiritualitě komunity je hluboce zakořeněné úsilí předjímat Boží království již tady na zemi skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a bratrský život. Pro komunitu je též typická otevřenost k charismatickým darům Ducha Svatého a účast na obnově církve, především různými formami re-evangelizace a nové evangelizace. Zvláštní místo zaujímá uvědomování si a oživování židovských kořenů naší víry, z toho vychází modlitba za Izrael a za jednotu křesťanů. 

Současná situace

Dnes má komunita 60 domů, ve Francii (20 domů), v západní a střední Evropě (v České republice vznikl dům v roce 1991 a na Slovensku v roce 1997), v zemích blízkého východu, Africe, Jižní Americe, Severní Americe, Oceánii a v Asii. Pružná forma povolání umožňuje reagovat na potřeby a očekávání církve.  

V minulých letech Komunita pod záštitou Papežské Kongregace pro zasvěcený život prošla vnitřní právní restrukturalizací, která umožnila, aby každý životní stav v Komunitě (zasvěcení bratři a kněží, zasvěcené sestry a laici) měl své vlastní vedení a domy, kde tyto životní stavy žijí, mají své společné vedení. Zakladatel Komunity, bratr Efraim Croissant, už několik let není členem komunity. Opustil její řady po té, co vyšla najevo jeho dávná selhání v mravní oblasti (mimomanželské vtahy). Nebyl sice obviněn, ani souzen (ani církevním ani civilním soudem), jeho selhání však způsobila mnoho bolestí celé komunitě. Bratr Efraim uznal svoji vinu a po té, co opustil komunitu, žije v ústraní ve Francii. Medializace s cílem diskreditovat celé působení komunity však pokračuje dál a tím působí další rány celé komunitě. Navzdory těmto bolestným událostem vnímáme, že máme být ještě více věrni svému povolání a službě, dovolit Bohu, aby nás očisťoval i tímto způsobem. Spiritualita a služba, jak jsme toho svědky, přináší své ovoce a požehnání. Ze strany Církve nikdy zpochybněna nebyla, naopak byla uznána a dál se rozvíjí pod jejím dohledem. Vše dobré, co komunita může dát, patří Bohu a jemu za to patří náš dík.  

Více o působení komunitě ve světě   na www.beatitudes.org

 

Dům Panny Marie Matky Jednoty v Dolanech


V České Republice přijal Komunitu Blahoslavenství do olomoucké arcidiecéze mons. František Vaňák v roce 1991. V první skupině, která do Dolan přišla, bylo několik bratří a sester ze Slovenska, kteří hned po revoluci využili možnost vycestovat a vstoupili do Komunity ve Francii nebo Itálii. Komunitu začali alespoň teoreticky poznávat ještě v čase komunismu, kdy někteří bratři z Francie přijížděli tajně na různá místa na Slovensku a setkávali se s mladými věřícími lidmi. K těmto bratřím a sestrám se přidalo několik bratří a sester z Francie a jedna sestra z Německa. 

Otec arcibiskup nám poskytl prostory dolanské fary, která by jinak zůstala prázdná. I přes skromné podmínky našeho života (k použití bylo jen několik místností, ostatní bylo třeba opravit) k nám začali přicházet lidé z České i Slovenské republiky, aby s námi strávili několik dní při práci i modlitbě. Mohli tak poznávat náš život a zároveň nám pomáhali s opravami budovy. Tak vznikala vzácná přátelství a mnozí také objevili své místo v naší Komunitě a rozhodli se do ní vstoupit. 

Postupně nám byla svěřena správa dolanské farnosti. Začali jsme se věnovat dětem a mládeži při výuce náboženství, několikrát do roka jsme pro ně připravili celodenní sobotní setkání na různá biblická témata formou her a soutěží a samozřejmě nechyběl ani letní tábor někde v přírodě. Děti, kterým jsme se začali věnovat, jsou dnes dospělí a pomáhají nám s přípravou těchto aktivit pro další generaci dětí. 

Poměrně brzy po našem příchodu do Dolan, jsme byli zváni do různých farností a společenství věřících v ČR i SR, pro které jsme připravovali duchovní program – přednášky, svědectví z našich životů, čas společné modlitby, mše svatá. Této službě se věnujeme podle našich možností i dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1996 jsme ukončili první větší etapu oprav budovy. Získali jsme tak větší prostory pro přijímání lidí do našeho domu. Postupně se tato služba začala více rozvíjet. Lidé k nám přicházejí na víkendy nebo i na delší čas, aby si u nás odpočinuli, měli více času na modlitbu, nebo aby více poznali náš život. Také jsme začali organizovat víkendové duchovní cvičení pro mladé od 18 do 30 let a postupně i pro jiné věkové skupiny.

Od roku 2004 jsme začali organizovat evangelizační kurzy Alfa pro lidi z farnosti a okolí, kterými prošlo již téměř 200 lidí. Tyto kurzy výrazně pomohli k dynamizaci života ve farnosti.

Pro velký zájem o duchovní cvičení a jiná setkání, která jsme začali organizovat, jsme se v letech 2002-2006 pustili do dalších stavebních úprav. Na místě rozpadávajících se hospodářských budov jsme začali budovat pastoračně-evangelizační centrum svaté Terezie z Lisieux: postavili jsme novou kapli, víceúčelový sál a další ubytovací prostory. Také jsme začali s většími úpravami naší zahrady, aby mohla lépe sloužit všem, kteří k nám přicházejí. 

Nové prostory nám umožnili organizovat setkání na kratší i delší čas. Dnes tedy nabízíme jednou měsíčně duchovní cvičení od středy (čtvrtka) večer do neděle odpoledne pro různé věkové skupiny a na různá témata, která zahrnují přednášky, čas osobní i společné modlitby, společné sdílení, duchovní rozhovory...

Jednou za měsíc (během školního roku) organizujeme sobotní duchovní odpoledne - čas společné modlitby, přednáška, svědectví, občerstvení, modlitební večer.

Mladým lidem od 18 do 30 let, kteří hledají své místo v životě, nabízíme možnost přijet na 3 až 10 měsíční pobyt tzv. Školy života. Je to čas strávený spolu s Komunitou při práci, modlitbě i odpočinku. Zároveň je tu prostor pro formaci ke křesťanskému životu, k roslišování povolání apod. 

Po předchozí domluvě je také možnost strávit spolu s námi několik dní při modlitbě a práci a tak více poznat náš život. Nabízíme také možnost osobních duchovních cvičení v tichu, s možností rozhovoru, svátosti smíření... 

Také během letních prázdnin pořádáme různá setkání, některá ve spolupráci s naším domem na Slovensku (www.blahoslavenstva.sk). Duchovní cvičení v Olomouci (pro všechny), Dolancamp (15-19 let) v areálu domu v Dolanech, setkání pro rodiny na Slovensku, letní brigády... 

Kolem Komunity se postupně začal vytvářet okruh lidí, žijících permanentně komunitní spiritualitu v jejich podmínkách života, kteří dnes tvoří tzv. Rodinu Blahoslavenství. Někteří z nich, tzv. Přátelé Beránka, na sebe přijímají výzvu žít těsněji spjati s Komunitou a mají aktivní podíl na jejich apoštolátech.